Nostalgic Memory

Nostalgic Memory (Black '18), TB, M-VL,107cm
http://wiki.irises.org/TbKthruO/TbNostalgicMemory